02 Recensies

1) Recensie: “Prediker. Vluchtig leven en het grote genieten”                                      (door Prof. dr. Bram van de Beek)

Een korte aanbeveling vindt u op mijn homepage. Een uitvoerige recensie kunt u hier vinden.

2) Recensie: “Een andere Paulus” (door ds. Jeroen van Olffen)

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Kerk en het christelijk geloof is Paulus een oude bekende. Kennen wij de persoon Paulus wel goed? Door de eeuwen heen wordt Paulus zo uitgelegd dat we beter zijn leer kennen, dan de persoon zelf.

Koert Koster verstaat de kunst om ons in zijn boek “Een andere Paulus” kennis te laten maken met Paulus zoals hij werkelijk was. Paulus als mens. Fel en fanatiek, maar ook zacht en bescheiden.

We leren de andere Paulus niet kennen door de bril van de Christelijke dogmatiek, maar door hem weer te plaatsen in zijn tijd en context.

Paulus heeft geen andere ambities dan Jezus Christus te dienen. Jezus is Zijn meester. Paulus heeft Jezus slechts 1x ontmoet, maar met de 12 apostelen wordt hij Zijn volgeling en ambassadeur en hij beschrijft hoe wij Hem persoonlijk kunnen leren kennen.

Mooi is de koppeling die de auteur legt tussen Stefanus, de eerste Christen die sterft – door steniging – omwille van Jezus Christus en het uiteindelijke einde van het leven van Paulus zelf. Hij wordt geëxecuteerd in Rome. In de tussenliggende periode geeft Paulus heel steun en inspiratie voor Christenen die worden vervolgd. Ook vandaag is Paulus de woordvoerder van God om mensen die lijden en worden vervolgd te steunen en te bemoedigen.

Daarmee is het boek profetisch. Vanuit een persoonlijk engagement leert de auteur ons een volgeling van Jezus Christus kennen die weet wat lijden is, die weet van alle mogelijke tegenslagen, maar die vooral weet van Jezus Christus die hem bevrijdt en die onze overwinnaar is.

De auteur durft de moeilijke materie van wet en genade op een heldere manier uit te leggen. Op grond van de wet zijn wij veroordeeld. Door Gods genade in Jezus Christus zijn wij vrijgesproken. Is er geen wet meer? Is alles geoorloofd? De wet is geen dode letter. Maar we ontdekken dat wie Jezus Christus volgt overwinnaar is op het oordeel op grond van deze wet. Op grond van de wet zouden wij veroordeeld worden. Wie Jezus Christus niet aanneemt zal door de wet worden geoordeeld.

Niemand kan perfect leven. De wet zal ons veroordelen. Maar Paulus wijst ons in elk vers en in elk woord van zijn brieven op de genade van Jezus Christus.

De auteur heeft dit inzicht voor ons geopenbaard. Het boek is geen dogmatiek. Het boek is geen kanttekening bij bekende theologen. Het boek van Koert Koster is een persoonlijk getuigenis van zijn hernieuwde zoektocht naar de andere Paulus. Hij neemt ons in zijn boek graag mee op deze zoektocht. Laat je oude klassieke beeld van Paulus los… en ontdek de mislukkeling en de dwaas die ons méér te zeggen heeft dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Door: Jeroen van Olffen. Predikant, Protestantse Gemeente te Menaam. Februari 2018.

Boek bestellen? Dat kan hier.

3) Recensie: ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling.’ (door Sherry Masters:auteur, redacteur en recensente)

Klik hier om de recensie te lezen.

4) Recensie: ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling.’    door Ds. Jenno Sijtsma: dominee, auteur en recensent bij BIBLION:

De auteur (1973) die theologie en filosofie studeerde, geeft allerlei beschouwingen over het thema vluchteling en vreemdeling. Hij ziet zichzelf als allochtoon, want ‘ik ben van oorsprong burger van een andere wereld’ en dus ‘als christen niet van deze wereld’. Dat besef wil hij delen met de lezer, die ook volgeling is van Jezus, die overigens ‘vreemde bij uitstek was’, maar die tegelijk ‘in de huid van de hulpbehoevende en de noodlijdende’ kroop. Koster belicht allerlei facetten uit het Oude Testament, te beginnen bij Abraham, en wijst op Lot, Ruth, David en anderen. In het Nieuwe Testament bespreekt hij onder meer naast Jezus, Paulus, de Hebreeën en Petrus. Met een weergave en bespreking van een aantal songs, Psalmen en bevrijdingsliederen, en een zeventigtal vragen ter overdenking en bespreking is het een vlot geschreven, zeer toegankelijk en opmerkelijk actueel boek.

5) Recensie in het NEDERLANDS DAGBLAD:

Heel bijzonder dat in de krant van 16-09-2016 ook aandacht wordt besteed aan mijn boek ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling’.

ik heb de recensie gelezen. Deze mag ik helaas hier niet delen in verband met copyright. De recensie is een stuk objectiever dan die van het RD. Dat vind ik winst. Martin Boon is de recensent.

6) Recensie: ‘Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop terug.’                                      (door Sherry Masters: redacteur, auteur en recensente)

Klik hier om de recensie te lezen.

7) Recensie betreffende mijn ‘Bijbelstudies bij de Psalmen – deel I en II’ in het Nederlands Dagblad:

De psalmen van een ethicus

Koert Koster, theoloog en filosoof, bouwt aan een reeks bijbelstudieboeken ‘voor huiskringen en studiegroepen’. Na zes delen over nieuwtestamentische brieven, vervolgt hij nu met twee delen over de Psalmen.

Koster studeerde af in de richtingen ethiek en dogmatiek, en dat is goed te merken. Heel behendig maakt hij in zijn behandeling van de psalmen de vertaalslag naar de praktijk van alledaags handelen. De gespreksvragen die hij stelt, brengen het gesprek over de psalmen al snel in de persoonlijke diepte. Bij …

lees verder op: http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/16/de-psalmen-van-een-ethicus

Rien van den Berg van het Nederlands Dagblad

8) ‘De mens – oorsprong, zin en doel van het bestaan’ (Recensie door Harry Sleijster)

De schrijver van dit boek stelt en beantwoordt heel veel vragen over de mens en zijn bestaan in dit boek. In het eerste en inleidende hoofdstuk beschrijft de schrijver veel begrippen, zoals: tijd en eindigheid, de menselijke structuur, de eenheid van de mens, en het beeld van God in de mens.

Om te beginnen, miste ik in het boek vanaf het begin het onderscheid tussen geest en ziel. Deze worden steeds samen met hart en gevoel en gemoed als ongeveer hetzelfde gezien (bijv. op p.22). Maar dit schijnt een algemeen gemis te zijn, ook Dooyeweerd op p.23 onderscheidt in feite slechts twee delen in de mens, waarvan het psychische deel op vele manieren aangeduid wordt, maar zonder onderscheid te maken tussen ziel en geest. Als we er nu verder vanuit gaan dat het in feite steeds gaat over de ziel, of het hart, dan vinden we veel waardevolle uitleggingen in dit boek.

In vijf hoofdstukken (met diverse paragrafen wordt de theologische basis gelegd. Aan het slot van elke paragrafen staan een aantal goede vragen om overdacht te worden of over door te praten in een groep.

In hoofdstuk 2 komt de rol van God in ons menselijke bestaan ter sprake. De mens staat altijd al in relatie tot God. Bijzonder boeiend vond ik in hoofdstuk 2.3 de visie van Koster op de ongelovige mens en de rol die God in zijn leven speelt. Wat is de zinvraag dan? De ongelovige mens mist de routekaart, en de navigatie is niet ingesteld. Hij is zichzelf tot wet, of tot basis. Rom.2:14-16 wordt hier wel even aangestipt, maar niet uitgewerkt. En tot slot volgt een betoog over: wat is onze motivatie als mens?

In hoofdstuk 3 wordt onze plaats ten opzichte van de dieren, de engelen en de natuur behandeld. Wie wil de mens eigenlijk zijn op aarde, in zijn omgang? Is hij goed of slecht? Wat is de zin van het leven? Wat is zijn bestemming?

Over de totale verdorvenheid van de mens in hoofdstuk 4 zou meer te zeggen zijn, maar er worden veel goede dingen aangewezen. Bijvoorbeeld over beeld en gelijkenis en waarin wij op God gelijken.

Hoofdstuk 4.4 gaat over de mens als lichaam, ziel en geest en is helaas nogal kort. Er wordt m.i. terecht gesteld dat de Bijbel geen ‘wijsgerig’ mensbeeld geeft. Echter, ik heb het al even genoemd: Wommack zou hier toch wel veel duidelijkheid kunnen geven met zijn uitleg van 1Thess.5:22. Dit is een tekst waar dit mensbeeld immers bijval vindt – of beter gezegd: geopenbaard wordt. Wommack legt uit dat er een fundamenteel verschil is tussen de geest en de ziel. De geest van de mens was dood, maar wordt tot leven gewekt en wedergeboren door de heilige Geest – en beïnvloedt vervolgens de ziel, het gevoelsleven, dat nog veel te leren heeft. De schrijver probeert duidelijk te maken dat de hele mens vernieuwd moet worden naar lichaam, ziel en geest; niets is daarin meer of minder Goddelijk óf meer of minder menselijk ín de mens.

Lees hier verder…